Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Klacht verpleeghuis

Woont u in een verpleeghuis van Amstelring en vindt u dat er iets beter kan? Of bent u het ergens niet mee eens? Bespreek het met uw zorgprofessionals. Zij staan open voor uw kritiek. Mocht u er samen niet uitkomen, blijf dan niet rondlopen met uw klacht!

Klachtenregeling

Meld uw klacht via de klachtenregeling die staat omschreven in de folder Amstelring Klachtenregeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 4 weken.

Klachtondersteuner

Wilt u in vertrouwen praten over uw klacht? Of hulp bij het indienen ervan? Ga dan naar een klachtondersteuner. U kunt rekenen op strikte geheimhouding. De klachtondersteuner is er voor cliënten en verwanten die een klacht hebben of onvrede ervaren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

 • De verzorging of begeleiding door medewerkers.
 • De sfeer op de locatie of de afdeling.
 • Pestgedrag door medewerkers of andere cliënten.
 • Discriminatie door medewerkers of andere cliënten.
 • Het zorg -of begeleidingsplan of de uitvoering daarvan.

Een luisterend oor

Deel uw klacht of negatieve ervaring met de klachtondersteuner. De klachtondersteuner biedt altijd eerst een luisterend oor, zodat u uw verhaal goed en vertrouwelijk kunt vertellen. Pas daarna bespreekt de klachtondersteuner met u of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Samen werken aan een oplossing

Als u dat wenst, kan de klachtondersteuner u verder ondersteunen om voor uw belangen op te komen. Dat kan bijvoorbeeld door samen een gesprek te voeren met de persoon over wie u de onvrede ervaart. Of door een brief op te stellen aan de raad van bestuur. De klachtondersteuner zal oog houden voor herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing waar alle betrokkenen tevreden mee zijn.

 

 

 
 
Dhr. John Hilgers;
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Mobiel: 06 - 194 623 65
Mail: j.hilgers@hetlsr.nl
Website: hetlsr.nl
 
Het Schouw
De Venser
De Bogt
De Rietvinck
De Klinker
Scala
De Makroon
De Nieuwe Sint Jacob
 
Mw. Inge Borggreve
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Mail: i.borggreve@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 254 376 19
Website: www.hetlsr.nl
 
Mw. Ingeborg van de Poll
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Mail: i.vandepoll@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 336 872 78
(bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag)
Website: www.hetlsr.nl
 
Jatopa
Leo Polak
Wolbrantskerweg
Vumc Transferafdeling
Willem Drees Oostpoort
Zorgherberg Oostpoort
 
Bardo
BehandelGroep 
Bornholm
Eigen Haard
Eijkenhove
Floriande
Groenelaan
Het Hoge Heem
Ledenservice
Noordhollandstraat
Rozenholm
Vreugdehof
Zorgbemiddeling
Zorgcentrale
Dagbesteding


Klachten Wet Zorg en Dwang (WZD)

Als cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP). Deze kunnen u gratis bijstaan bij klachten of vragen over de uitvoering van de Wzd. Zij zijn in dienst van de organisatie Zorgstem, niet bij Amstelring en zij zijn dus onafhankelijk. U kunt gratis van hun diensten gebruik maken.
Zie ook de Website van Zorgstem voor meer informatie over het werk van de CVP: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Wat doen de CVP’s (cliëntenvertrouwenspersonen)?

De CVP’s:

 • luisteren naar uw verhaal
 • kunnen antwoord geven op uw vragen over de Wzd
 • helpen u om uw vraag of klacht samenhangend met onvrijwillige zorg te verhelderen
 • geven informatie en advies over uw rechten binnen de Wzd
 • ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
 • verwijzen waar nodig door
 • kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De wet heeft als uitgangspunt “Nee, tenzij.” Dat betekent dat alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, er beslissingen genomen mogen worden als het gaat om onvrijwillige zorg. Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang:

Welke CVP is er voor mijn locatie?

 • Annette Bonenkamp, telefoon: 06 - 36 52 49 15 of mail: a.bonenkamp@zorgstem.nl
  Voor de locaties Eigen Haard, Vreugdehof, Groepswonen Noordhollandstraat, De Rietvinck, De Makroon, De Bogt, Leo Polak, Het Schouw, De Venser, De Klinker, Scala, Willem Drees - Oostpoort en De Nieuwe Sint Jacob.
 • Mariska van Huissteden, telefoon: 06 - 25 64 49 05 of mail: m.vanhuissteden@zorgstem.nl
  Voor de locaties Bornholm, Eijkenhove en Floriande.
 • Vanessa Vermeer, telefoon: 06 - 38 84 12 74 (di/wo-ochtend/do/vr) of mail: v.vermeer@zorgstem.nl
  Voor de locaties Groenelaan, Het Hoge Heem en Rozenholm.

Afwijkende procedure voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang

Klachten van cliënten die betrekking hebben op beslissingen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden direct (zonder eerst een interne afwikkeling) door de landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (www.kcoz.nl) in behandeling genomen. De cliënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande van de cliënt kan een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de KCOZ over de inzet van onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname en/of verblijf in een zorginstelling. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan zich daarbij laten bijstaan door de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem.

Toelichting op de klachtgronden in de WZD

Sinds 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd noemt 9 onderwerpen waarover op basis van de Wzd een klacht kan worden ingediend:

 1. Het oordeel over wilsbekwaamheid cliënt.
 2. Beslissingen over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan of verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg kan worden toegepast.
 3. Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan.
 4. Besluiten over uitvoering onvrijwillige zorg in onvoorziene omstandigheden.
 5. Naleving van de verplichting om het dossier bij te houden voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorg.
 6. Besluiten over verlof en ontslag.
 7. Naleving van verplichtingen door en besluiten van de Wzd-functionaris.
 8. De beslissing over het opnemen in het zorgplan van een regeling over het verlenen van instemming van de zorgverantwoordelijke bij de uitvoering van onvrijwillige zorg op het zorgplan.
 9. De beslissing over het opnemen in het zorgplan van een regeling over het informeren van de cliënt of zijn vertegenwoordiger over onvrijwillige zorgverlening op basis van het zorgplan.