Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Meldcode huiselijk geweld

Binnen Amstelring werken wij met de wet meldcode huiselijk geweld. Deze wet is op 1 juli 2013 ingevoerd en verplicht organisaties en zelfstandige professionals deze wet te hanteren en de kennis en het gebruik ervan te vergroten. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten zijn. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Hierbij is het slachtoffer vaak afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om vormen van lichamelijk, seksueel en psychisch geweld.

De meldcode kent een afwegingskader die de professional ondersteunt bij het vermoeden van huiselijk geweld. Dit kan een vermoeden zijn van fysiek, psychisch of seksueel geweld, maar ook van verwaarlozing. Amstelring heeft hiervoor een beleid vastgesteld waarbij duidelijk is wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden.

De 5 stappen van de meldcode

De professionals van Amstelring doorlopen hierbij de volgende 5 stappen:

  1. We brengen de signalen in kaart van huiselijk geweld
  2. We overleggen met deskundige collega’s om signalen te bespreken. Zo nodig raadplegen wij Veilig Thuis.
  3. We bespreken de zorgen met cliënt en/of naasten of (bij kindermishandeling) met de ouders/verzorgers van het kind.
  4. We maken een inschatting van de aard en ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met cliënt en/of naasten of ouders/verzorgers van het kind. Bij twijfel overleggen we met Veilig Thuis.
  5. We nemen ten slotte twee beslissingen.
    1) is melden noodzakelijk;
    2) is hulpverlening organiseren (ook) mogelijk.

Meer informatie over de wet 'Meldcode huiselijk geweld' kunt u vinden op: